PERINCIAN TUGAS

BIDANG TUGAS GKMP BAHASA
 • Bertanggungjawab dalam hal kurikulum dan pentadbiran yang berkaitan dengan bidangnya.
 • Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam perancangan dan pengurusan kokurikulum yang berkaitan dengan bidangnya terutama persatuan akademik.
 • Membantu Pengetua menyelia dan menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan bidangnya.
 • Mengadakan program untuk meningkatkan kecemerlangan akademik dan sahsiah pelajar.
 • Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan pendidikan yang berkaitan dengan bidangnya.
 • Membantu Pengetua menyelaras dalam hal-hal yang berkaitan dengan bidangnya,dengan pihak luar seperti pemeriksaan sekolah oleh Jemaah Nazir Sekolah,latihan mengajar bagi guru-guru pelatih/ maktab / univesiti dan seumpamanya.
 • Mengajar sekurang-kurangnya 18 waktu seminggu.
SENARAI TUGAS GURU KANAN MATA PELAJARAN
Kurikulum
 • Memimpin guru menentukan dan merancang Rancangan Pelajaran Penggal / Mingguan dan lain-lain yang berkaitan dengan bidangnya.
 • Mempengerusikan mensyuarat atau memimpin panitia mata pelajaran di bawah kawalannya.
 • Menjalankan penyeliaan ke atas aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
 • Membimbing guru terlatih , guru yang baru dan guru sandaran dalam menjalankan tugas-tugas mereka.
 • Menentukan bahan dan sumber pendidikan digunakan dan diselenggara dengan berkesan.
 • Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan bidangnya serta mengambil tindakan sewajarnya
 • Menyelaras pengurusan dan perjalanan aktiviti- aktiviti bimbingan , pemulihan, dan pengkayaan.
 • Membantu dalam perancangan program dan menyelaras kegiatan (kurikulum) yang dijalankan oleh sekolah , Jabatan Pelajaran dan Kementerian Pelajaran.
 • Membantu dalam pemilihan buku Teks, bahan pusat sumber, alat pandang dengar dan bahan-bahan pendidikan lain.
 • Menganggotaai Jawatankuasa Kurikulum sekolah dan jawatankuasa lain yang diarahkan oleh Pengetua.
 • Membantu menjalankan kursua , taklimat , penerangan dan perjumpaan di sekolah dalam konteks perkembangan staf.
 • Memperoleh dan menyebar maklumat terbaru mengenaai pengkaedahan dan pendekatan-pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada guru.
 • Menjalankan usaha untuk mempertingkatkan dan memperluaskan amalan –amalan penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu merentas kurikulum.
 • Mengenalpasti masalah kelemahan pelajar dan mencari langkah-langkah untuk mengatasinya.
Kokurikulum
 • Merancang , menyelaras dan melaksanakan segala kegiatan kokurikulum yang bersifat akademik yang dapat membantu meningkatkan kecemerlangan akademik pelajar.
 • Merancang , mengawal dan menyelaras segala aktiviti persatuan di bawah bidangnya.
Pengurusan
 • Membantu menentukan serta menagihkan tugas-tugas guru mata pelajaran di bawah bidang dan kawalannya.
 • Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan , kursus dan latihan untuk guru.
 • Membantu menyelenggara dan menyelaras kutipan data maklumat dan segala jenis perangkaan yang berkaitan dengan bidangnya.
 • Membantu merancang takwim sekolah .
 • Menyelia kerja –kerja guru di bawah bidang kawalannya.
 • Menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah dan mengawal perbelanjaan.
 • Membantu menyelaras penyediaan Penyata Kewangan untuk urusan audit tahunan.
 • Menjaga dan menyemak stok dan inventori segala peralatan , barang atau bahan yang berkaitan dengan bidangnya.
 • Menentukan aspek –aspek menyampaian nilai-nilai murni dan amalan berlaku di bilik darjah dan sekolah.
 • Menentukan pelajar dilatih melaksanakan tugas-tugas pengurusan bilik darjah dan menjaga keceriaannya.
 • Menyelia kerja-kerja kursus pelajar, mempertingkatkan pelajar dan program Penilaian Kendalian Sekolah Menengah (PKSM) sebagaimana yang dirancang.
Tugas –tugas lain
 • Berhubung dengan Jabatan Pelajaran dan Kementerian Pelajaran tentang apa jua maklumat dan bantuan yang boleh didapati untuk membantu sekolah dan guru.
 • Berhubung dengan guru kanan mata pelajaran sekolah lain yang berhampiran bagi tujuan berkongsi maklumat dan sumber pendidikan bagi memantapkan keupayaan dan pengetahuan.
 • Melengkapkan bilik pergerakan sekolah dengan data atau maklumat mengenai semua pelajaran dan menggunakannya dengan berkesan dan berhasil .
 • Membantu merancang dan menyelia program keceriaan dan kebersihan sekolah.
 • Membantu Pengetua menyelia dalam hal-hal peperiksaan, kegiatan sukan ,penyediaan jadual waktu sekolah dan urusan Pusat Sumber.
 • Melaksana segala arahan dan tugasan yang diberi oleh Pengetua dari semasa ke semasa.

Panduan Am Pengurusan Sekolah
PENGETUA
Pentadbiran
 • Mentadbir dan mengurus sekolah
 • Merancang program perkembangan guru dan kakitangan
 • Mengangih dan menyelia tugas-tugas dan kakitangan sokongan
 • Menyelia tatacara pentadbiran dan tatasusila serta lain-lain aspek pengurusan
 • Penasihat badan disiplin murud-murid
 • Penasihat Persatuan Ibubapa dan Guru
 • Setiausaha Jemaah Pengurus Sekolah
 • Melaksanakan dasar pendidikan negara serta segala arahan dan peraturan yang di keluarkan dari masa ke semasa
 • Mengeluarkan arahan dan peraturan untuk guru dan kakitangan sekolah bagi melaksanakan tiap-tiap jenis tugas sama ada dalam bidang pentadbiran, kurikulum, kokurikulum dan tata tertib
 • Mengawal perlaksaan kurikulum dan kegiatan kokurikulum
 • Ketua menilai dan perancang hasil usaha guru dan kakitangan sekolah serta murud-murid
 • Ketua pembimbing guru-guru dan kakitangan sekolah
 • Ketua protokol bagi acara sekolah
 • Pegawai perhubungan di antara sekolah dengan luar sekolah
 • Pengerusi jawatankuasa buka tender kantin sekolah
 • Mengesah kesahihan dokumen-dokumen
 • Bertanggungjawab terhadap keselamatan murid, guru, kakitangan sekolah dan harta benda sekolah
 • Bertugas di pejabat semasa cuti sekolah
Kewangan
 • Merancang dan mengawal kewangan sekolah
 • Ketua juru audit akaun persatuan atau kelab sekolah
Kurikulum
 • Pengerusi jawatankuasa perancang kuriklum sekolah
 • Menyelia pengajaran dan pembelajaran, buku persediaan mengajar, buku latihan murid-murid dan lain-lain
 • Mengajar sekurang-kurangnya 9 waktu seminggu
 • Pengerusi Lembaga Tatatertib
Kokurikulum
 • Pengerusi jawatankuasa bimbingan pelajar sekolah
 • Pendaftar persatuan atau kelab sekolah
 • Penasihat kepada persatuan dan kelab sekolah
 • Penasihat jawatan kuasa sukan sekolah

PENOLONG KANAN AKADEMIK
Penolong kanan 1 ditugaskan dalam bidang akademik sebagaimana berikut :
 • Melaksanakan tugas-tugas di bahagian akademik
 • Menjadi ketua perhubungan di antara guru besar dengan guru-guru dan kakitangan sekolah
 • Naib Pengerusi Perancang Sekolah
 • Pengerusi jawatankuasa mesyuarat penuh guru-guru
 • Menyelia dan mengurus perangkaan, penyataan tahunan, bulanan dan lain-lain data
 • Menyelai dan mengurus boring-borang penilaian prestasi guru-guru dan kakitangan sekolah sebagai pegawai penilai
 • Setiausaha Lembaga Tatatertib sekolah
 • Bertugas di pejabat semasa cuti penggal sekolah
 • Menyelia pendaftaran, kemasukan, dan perpindahan murid
 • Menyelia keadaan fizikal sekolah, peralatan dan harta benda sekolah
 • Menyelia buku kedatangan guru dan kakitangan sekolah
 • Menyelia pengurusan gaji, kewangan dan akaun sekolah
 • Mengurus permit mengajar guru-guru
 • Membantu guru besar dalam perhubungan luar sekolah
 • Menyemak dan mengambil tindakan terhadap laporan guru bertugas harian
 • Merancang dan melaksana bersama takwim sekolah
 • Mengatur dan menyelia kerja guru dan kakitangan sekolah
 • Ahli jawatankuasa buka tender sekolah
 • Mengajar tidak kurang dari 9 waktu seminggu
 • Menjalankan tugas guru besar semasa ketiadaannya
 • Menyelia proses pengajaran dan pembelajaran supaya berjalan dengan sempurna pengerusi jawatankuasa jadual waktu
 • Mewakili guru besar dalam mesyuarat atau penyampaian semasa ketiadaannya.
GURU PENOLONG KANAN HEM
·         Menjalankan tugas hal ehwal murid-murid
 • Menyelia proses pengajaran dan pembelajaran supaya berjalan dengan sempurna terhadap murid-murid
 • Setiausaha Jawatankuasa Perancang sekolah
 • Mempastikan perlaksanaan sukatan pelajaran diikuti dengan sepenuhnya
 • Mengawasi disiplin pekerja dan murid-murid
 • Menyelia biasiswa murid-murid
 • Menyemak buku latihan murid-murid
 • Menyelia pengurusan buku rekod, kad kemajuan murid
 • Menguruskan sijil-sijil akademik
 • Menyelia penyimpanan stok peralatan mengajar
 • Mengajar tidak kurang 9 waktu seminggu
 • Menjalankan tugas guru besar dan mewakili guru besar dalam ketiadaan guru besar dan penolong kanan 1
 • Bertugas di pejabat sekolah dalam masa cuti penggal sekolah
 • Menyelia kantin dan RMT
 • Mengawasi disiplin pengawas dalam menjalankan tugas
 • Mengawasi kedatangan guru dan murid
 • Mengatur kawasan sekolah kepada murid dan pekerja
 • Keselamatan jalanraya
 • Membahagikan tugas kepada murid dan pekerja
 • Mengadakan perjumpaan dengan ibubapa bila memdapati murid-murid lemah atau tidak hadir ke sekolah atau kesulitan membayar yuran
 • Menerima pendaftaran murid
 • Menyelia pengurusan gaji dan kewangan sekolah
 • Merumus dan menganalisa keputusan ujian peperiksaan serta penyaluran murid
GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
·         Bertanggungjawab sepenuhnya kepada guru besar dalam aspek pengurusan ko-kurikulum
 • Menjalankan tugas guru besar semasa ketiadaan penolong kanan 1 dan 2.
 • Mengajar tidak kurang 9 waktu seminggu.
 • Menyelia dan menilai aktiviti ko-kurikulum di sekolah.
 • Merancang takwim sukan dan permainan, unit berunifom, persatuan dan kelab.
 • Mengurus pemilihan peserta untuk pertandingan, kegiatan unit berunifom persatuan dan kelab.
 • Menyelaras aktiviti sukan dan permainan, unit berunifom, persatuan dan kelab di dalam dan di luar sekolah
 • Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk kegiatan ko-kurikulum
 • Menentukan langkah-langkah keselamatan di dalam kegiatan ko-kurikulum
 • Menyelaras hari upacara dan perayaan yang diadakan di sekolah.
 • Bertanggungjawab mengenai lawatan-lawatan anjuran pasukan sekolah
 • Menyelaras pembahagian murid-murid dalam pasukan dan persatuan
 • Menentukan penglimatan murid-murid dalam masa kegiatan ko-kurikulum
 • Mengurus dan bertanggungjawab mengenai alat-alat sukan dan permainan
 • Bertanggungjawab mengenai semua pakaian seragam yang diberi oleh sekolah
 • Mempastikan rekod data ko-kurikulum
 • Menguruskan kursus dan latihan untuk guru dan murid dalam bidang ko-kurikulum
 • Mengenalpasti guru-guru dan murid-murid yang berpotensi dalam kegiatan ko-kurikulum
 • Menganggotai jawatankuasa perancang sekolah, penjadualan sekolah
 • Menganggotai jawatankuasa tatatertib sekolah

Panduan dan Bidang Tugas Guru Kanan Mata Pelajaran (Ketua Bidang)

1.0.      OBJEKTIF JABATAN           
1.1.    Memberi panduan untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai Guru Kanan Mata Pelajaran.
1.2.    Membolehkan Guru Kanan Mata Pelajaran mengamalkan pengurusan yang sistematik.
1.3.    Menyediakan proses-proses yang boleh diikuti dan dinilai mengikut prosedur yang jelas.
1.4.    Menggerakkan pengurusan kurikulum ke arah peningkatan kecemerlangan.

2.0          OBJEKTIF BAHAGIAN / UNIT
2.1    Memberi panduan untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai Guru Kanan Mata Pelajaran.
2.2    Membolehkan Guru Kanan Mata Pelajaran mengamalkan pengurusan yang sistematik.
2.3    Menyediakan proses-proses yang boleh diikuti dan dinilai mengikut prosedur yang jelas.
2.4    Menggerakkan pengurusan kurikulum ke arah peningkatan kecemerlangan.
1.5.     Menggerakkan pengurusan kegiatan kokurikulum akademik.
1.6.     Membantu pengurusan dan pentadbiran di sekolah.
1.7.     Membantu penyelarasan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. 
SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN  PEGAWAI LAIN
BAHAGIAN : KURIKULUM
JAWATAN : GURU KANAN MATA PELAJARAN (GKMP)

Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan
Tugas Dan Tanggungjawab
Kuasa Yang Diberi
Tugas Pegawai-Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan
Pengetua  mengeluarkan arahan kepada Penolong Kanan menyampaikan arahan dan bahan dari JPN kepada GKMP

Bertanggungjawab:
1. Memperoleh sukatan terbaru
2. Mengagihkan sukatan pelajaran
    kepada ketua panitia

Arahan
Kementerian
Arahan JPN
Arahan
Pengetua
Arahan GPK

Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Penolong Kanan mengarahkan GKMP memastikan rancangan pengajaran siap dalam jangka waktu yang ditetapkan
Bertanggungjawab:
1. Memastikan rancangan    
    pengajaran dibuat dan boleh
    ditunjukkan pada bila-bila masa.
2. Rancangan pengajaran siap dan
    dilaksanakan dalam P&P.
Pengetua
GPK
GKMP
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Penolong Kanan mengarahkan GKMP memilih dan menilai buku rujukan guru
Bertanggungjawab:
1. Membuat  pemilihan dan       
    penilaian naskah guru, buku
    rujukan dan buku kerja pelajar
2. Memastikan buku tersebut
    dimanfaatkan
GPK
GKMP
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Penolong Kanan mengarahkan GKMP memastikan ABM dimanfaatkan
Bertanggungjawab:
1. menyelaraskan penggunaan ABM  dalam P&P
GPK
GKMP
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Penolong Kanan menyampaikan pekeliling format baru peperiksaan kepada GKMP
Bertanggungjawab:
1. Memperoleh pekeliling format  
    baru peperiksaan
2. Mengagihkan format
    baru peperiksaan.
Arahan kementerian
Arahan JPN
Arahan  Pengetua
Arahan GPK
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Penolong Kanan mengeluarkan arahan GKMP memastikan pencerapan dilaksanakan mengikut jadual


Bertanggungjawab:
1. Mencerap guru mata pelajaran
    mengikut jadual yang telah
    ditetapkan pada awal tahun.
Pengetua
GPK

Penyelia Petang
GKMP
Ketua Panitia

Penolong Kanan mengeluarkan arahan kepada GKMP supaya memastikan pemeriksaan (pencerapan) buku latihan pelajar dilaksanakan
Bertanggungjawab:
1. Memeriksa buku latihan pelajar
2. Membuat laporan kepada
    Penolong Kanan
Arahan  Pengetua
Arahan GPK

Penyelia Petang
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Penolong Kanan mengeluarkan arahan kepada GKMP memastikan semakan buku rekod mengajar guru dilaksanakan

Bertanggungjawab:
1. Menyemak buku rekod mengajar
    guru
2. Merekodkan penghantaran buku
    rekod oleh guru-guru
Arahan
   Pengetua

Penyelia Petang
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Penolong Kanan mengeluarkan arahan kepada GKMP memastikan Bahasa Melayu digunakan sepenuhnya sebagai bahasa penghantar

Bertanggungjawab:
1. Melaksanakan penggunaan
    Bahasa Melayu sebagai bahasa  
    ilmu merentasi     
    kurikulum
Arahan  Kementerian
Arahan JPN
Arahan Pengetua
Arahan GPK
Penyelia Petang
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Penolong Kanan mengeluarkan arahan kepada GKMP untuk menyediakan soalan peperiksaan
Bertanggungjawab:
1. Menyelaras penyediaan soalan
    peperiksaan dan ujian bulanan
2. Melaksanakan peperiksaan
Pengetua
GPK

Penyelia Petang
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Penolong Kanan mengeluarkan arahan kepada GKMP menyampaikan arahan membuat analisis keputusan peperiksaan
Bertanggungjawab:
1. Memperoleh markah /keputusan
     peperiksaan
2. Menyelaras analisis keputusan
    peperiksaanmendokumenkannya
3. Merancang pelan tindakan
GPK
GKMP
Setiausaha Peperiksaan
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Pengetua mengarahkan Penolong Kanan merancang dan melaksanakan program motivasi
Bertanggungjawab:
1. Membantu program motivasi
     kecemerlangan pelajar

Arahan  Pengetua

GKMP
Kaunselor
Setiausaha Peperiksaan
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Pengetua mengarahkan Penolong Kanan membeli ABM

Bertanggungjawab:
1. Memastikan ketua panitia
    merekodkan barang-barang
    tersebut dalam buku stok dan
    inventori
Arahan Pengetua

GKMP
Ketua Panitia
Guru Pusat Sumber
Arahan Pengetua kepada Penolong Kanan menyelaras perbelanjaan tahunan panitia
Bertanggungjawab:
1. Membuat anggaran perbelanjaan
    tahunan, menyelaras dan       
    mengagihkan peruntukan
    kewangan yang telah diluluskan
    dan menyediakan untuk tujuan
    audit
Arahan    
   Pengetua

GKMP
Ketua Panitia
Pegawai Kewangan
Arahan Pengetua kepada Penolong Kanan bersama GKMP mengenai keperluan guru.
Bertanggungjawab:
1. Menentukan keperluan guru bagi  
    setiap panitia
Arahan
   Pengetua

Penolong Kanan
GKMP
Ketua Panitia
Arahan Pengetua kepada GKMP melalui Penolong Kanan mengenai manual prosedur kerja dan fail meja
Bertanggungjawab:
1. Menyemak dan menilai  peraturan
    pekeliling  dan manual  prosedur
    kerja dan fail meja  dipatuhi
Arahan
    Pengetua

Penolong Kanan
GKMP
Ketua Panitia

Arahan Pengetua mengenai aktiviti tahunan panitia
Bertanggungjawab:
1. Membantu merancang aktiviti
    panitia sepanjang tahun
Arahan
   Pengetua

Penolong Kanan
GKMP
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Arahan Pengetua kepada Penolong Kanan menyemak fail panitia
Bertanggungjawab:
1. Menyemak fail panitia
Arahan
   Pengetua

Penolong Kanan
GKMP
Ketua Panitia
Pengetua  mengeluarkan arahan kepada Penolong Kanan menyampaikan arahan maklumat dari Kementerian/ JPN dan PPD
Bertanggungjawab:
1. Menentukan kelompok        
pelajar
    untuk program pemulihan dan 
    pengayaan.
Arahan JPN
Arahan
   Pengetua

GKMP
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Pengetua  mengeluarkan arahan kepada Penolong Kanan menentukan rancangan pengajaran disiapkan dalam jangka masa tertentu dan kemaskini
Bertanggungjawab:
1. Mengenalpasti  kekuatan dan
    kelemahan guru dalam panitia
Arahan
   Pengetua

Penolong Kanan
GKMP
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Pengetua mengarahkan Penolong Kanan merancang dan menyelaras perkembangan staf
Bertanggungjawab:
1. Merancang kursus perkembangan
    staf
2. Melaksanakan perkembangan staf
Arahan
   Pengetua

Penolong Kanan
GKMP
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Pengetua menyampaikan arahan Kementerian kepada Penolong Kanan – meningkatkan inovasi dalam P&P.
Bertanggungjawab:
1. berusaha meningkatkan inovasi
    dalam penggunaan ABM
    semasa P&P.
2. menghasilkan  modul P&P yang                     
    berkualiti
Arahan
    Pengetua

Penolong Kanan
GKMP
Ketua Panitia
Guru Mata PelajaranSENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN
BAHAGIAN : KOKURIKULUM
JAWATAN : GURU KANAN MATA PELAJARAN (GKMP)
Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan
Tugas Dan Tanggungjawab
Kuasa Yang Diberi
Tugas Pegawai-Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan
Pengetua  mengeluarkan arahan kepada Penolong Kanan menyampaikan arahan dan bahan dari JPN kepada GKMP

Bertanggungjawab:
1. Memperoleh program kokurikulum
    peringkat negeri dan daerah
2. Mengagihkan jenis-jenis pertandingan
    yang melibatkan persatuan/kelab
    akademik kepada ketua panitia/guru
    persatuan/kelab

Arahan 
  Kementerian
Arahan JPN
Arahan Pengetua
Arahan Penolong 
   Kanan (PK)

Ketua Panitia
Guru Persatuan
Guru Kelab
Penolong Kanan mengarahkan GKMP memastikan aktiviti-aktiviti persatuan/kelab akademik dijalankan dalam jangka  masa yang ditetapkan
Bertanggungjawab:
1. Memastikan program persatuan/ kelab 
    akademik dibuat dan boleh ditunjukkan
    pada bila-bila masa.
2. Memastikan program dilaksanakan
    oleh persatuan/kelab
Pengetua
Penolong Kanan
GKMP
Ketua Panitia
Guru Mata
   Pelajaran
Penolong Kanan mengarahkan GKMP menentukan
jenis-jenis aktiviti
yang dipertandingkan di peringkat sekolah dan memastikan ada penyertaan di peringkat daerah/negeri
Bertanggungjawab:
1. Membuat  pemilihan aktiviti dan
    menentukan prosedur pertandingan
2. Membuat laporan dalam buku / fail
    kokurikulum
   
Penolong Kanan
GKMP

Ketua Panitia
Guru Persatuan / Kelab
Penolong Kanan mengarahkan GKMP memastikan aktiviti persatuan / kelab dimanfaatkan
untuk meningkatkan kecemerlangan akademik
Bertanggungjawab:
1. mengendalikan aktiviti/pertandingan
     menulis esei, kuiz, deklemasi  sajak,
    drama, pidato dan lain-lain
2. menyelaras kursus kepada pelajar
    seperti motivasi, kepimpinan, teknik
    menjawab soalan peperiksaan dan
    lain-lain
Penolong Kanan
GKMP
Ketua Panitia
Guru Persatuan /
   Kelab
Guru Bimbingan
dan Kaunseling
Penolong Kanan mengarahkan GKMP memastikan
penyelarasan kewangan, perbelanjaan, keselamatan dan pengangkutan
Bertanggungjawab:
1. merancang peruntukan kewangan
2. merancang perbelanjaan  mengikut
    kesesuaian
3. menetapkan jenis pengangkutan
4. memastikan prosedur keselamatan
    dipatuhi
Penolong Kanan
GKMP
Ketua Panitia
Guru Persatuan / 
   Kelab


SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN
BAHAGIAN : PENTADBIRAN
JAWATAN : GURU KANAN MATA PELAJARAN (GKMP)
Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan
Tugas Dan Tanggungjawab
Kuasa Yang Diberi
Tugas Pegawai-Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan
Pengetua  mengeluarkan arahan kepada Penolong Kanan menyampaikan arahan JPN kepada GKMP

Bertanggungjawab:
1. Memperoleh bahan/pekeliling / surat /
    panggilan kursus/latihan guru /
    peperiksaan.
2. Mengagihkan tugas-tugas guru di
    bawah bidang dan kawalannya

Arahan Kementerian
Arahan JPN
Arahan Pengetua
Arahan Penolong 
   Kanan (GPK)

Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Penolong Kanan menyelaras hal ehwal peperiksaan, kursus dan latihan untuk guru-guru di bawah bidangnya.
Bertanggungjawab:
1. Memastikan ujian/peperiksaan
    dijalankan  mengikut jadual.
2. Memastikan kursus-kursus dan latihan 
    yang perlu dihadiri oleh guru.
3. memastikan jenis kursus dalaman
    untuk guru-guru di bawah kawalannya
Pengetua
GPK
GKMP
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Penolong Kanan mengarahkan GKMP membantu menyelenggara dan menyelaras kutipan data atau maklumat dan segala jenis perangkaan yang berkaitan dengan bidangnya.

Bertanggungjawab:
1. memastikan data/maklumat guru
    dibuat dan boleh ditunjukkan pada
    bila-bila masa.
2. memastikan segala jenis perangkaan
    berkaitan bidangnya siap dan dapat
    dimanfaatkan
Pengetua
GPK
GKMP
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Penolong Kanan mengarahkan GKMP membantu merancang takwim sekolah.
Bertanggungjawab:
1. memastikan program rutin dan
    developmental dijalankan seperti 
   ditetapkan dalam takwim
2. memastikan tarikh-tarikh program
    mengikut bidangnya dipatuhi yang
    melibatkan penetapan mesyuarat /
    taklimat / seminar dan lain-lain

Pengetua
GPK
GKMP
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Penolong Kanan mengarahkan GKMP menyelia kerja-kerja guru di bawah bidang dan kawalannya
Bertanggungjawab:
1. memastikan pencerapan guru-guru
    dilakukan seperti yang ditetapkan
2. memastikan pencerapan buku latihan
    dijalankan seperti yang dijadualkan.
3. memastikan guru-guru baru / GSTT
    dapat  menjalankan tugas dengan baik
    melalui  bimbingan yang berterusan
Pengetua
GPK
GKMP

Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Penolong Kanan mengarahkan GKMP menyediakan anggran belanjawan tahunan sekolah dan mengawal perbelan-jaan.
Bertanggungjawab:
1. memastikan anggaran  belanjawan
    dibuat dan boleh ditunjukkan pada
    bila-bila masa
2. memastikan perbelanjaan dibuat
    mengikut  keperluan
3. memastikan prosedur kewangan
    Dipatuhi
Pengetua
GPK
GKMP
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Penolong Kanan mengarahkan GKMP menjaga dan menyemak stok dan inventori, segala peralatan, barang atau bahan yang berkaitan bidangnya
Bertanggungjawab:
1. memastikan borang penyemakan stok
    dan inventori dibuat dan boleh
   ditunjukkan pada bila-bila masa
2. memastikan borang senarai semak siap
    dan dapat dimanfaatkan

GPK
GKMP

Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Penolong Kanan mengarahkan GKMP memastikan aspek-aspek penyemaian nilai-nilai murni dan amalannya berlaku di bilik darjah /sekolah
Bertanggungjawab:
1. memastikan borang senarai semak
    amalan nilai-nilai murni dibuat dan
    boleh ditunjukkan pada bila-bila masa.
2. Borang merit dan demerit dapat
    Dimanfaatkan

GPK
GKMP

Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Penolong Kanan mengarahkan GKMP memastikan pelajar-pelajar dilatih melaksanakan tugas-tugas bilik darjah dan menjaga keceriaannya.
Bertanggungjawab:
1. memastikan jadual waktu/jadual tugas
    harian dibuat dan boleh ditunjukkan
    pada bila-bila masa.
 2. memastikan jadual-jadual giliran tugas
    keceriaan dipatuhi

GPK
GKMP

Ketua Panitia
Guru Mata PelajaranSENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN
BAHAGIAN : TUGAS-TUGAS LAIN
JAWATAN : GURU KANAN MATA PELAJARAN (GKMP)
Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan
Tugas Dan Tanggungjawab
Kuasa Yang Diberi
Tugas Pegawai-Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan
Pengetua  mengeluarkan arahan dan bahan kepada Penolong Kanan menyampai-kan arahan JPN kepada GKMP

Bertanggungjawab:
1. memperoleh maklumat /bantuan
    berhubung dengan pusat kegiatan
    guru (PKG), PPD, bahagian dan Pusat
    Sumber Pelajaran Negeri (PSPN)
2. mengagihkan bahan/maklumat /
    bantuan kepada ketua panitia

Arahan
   Kementerian
Arahan JPN
Arahan
   Pengetua
Arahan GPK

Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Penolong Kanan mengarahkan GKMP berhubung dengan GKMP sekolah lain untuk berkongsi maklumat dan sumber pendidikan bagi memantapkan keupayaan dan pengetahuan
Bertanggungjawab:
1. memastikan jemputan/surat-menyurat
    dihantar untuk mengadakan
    pertemuan profesional  antara GKMP
    sekolah-sekolah lain
2. program dirancang dan disiapkan,
    dilaksana dan dimanfaatkan.
Pengetua
GPK
GKMP
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Penolong Kanan mengarahkan GKMP melengkapkan bilik gerakan sekolah dengan data atau maklumat mengenai semua mata pelajaran dan menggunakannya secara berkesan.
Bertanggungjawab:
1. memastikan borang senarai semak
    dibuat dan boleh ditunjukkan pada
    bila-bila masa.
2. Giliran tugas guru yang terlibat dibuat
    dengan bantuan pelajar/persatuan /
    kelab
Pengetua
GPK
GKMP
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Penolong Kanan mengarahkan GKMP membantu meran-cang dan menyelia  program keindahan dan kebersihan sekolah.
Bertanggungjawab:
1. memastikan program  dibuat dan boleh
    ditunjukkan pada bila-bila masa.
2. borang pemantauan,giliran tugas dan
    senarai semak siap dan dimanfaatkan.
GPK
GKMP
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Penolong Kanan mengarahkan GKMP membantu Pengetua menyelia hal-hal peperiksaan, kegiatan sukan, penyediaan jadual waktu sekolah dan urusan pusat sumber
Bertanggungjawab:
1. memastikan jadual waktu ujian /
    peperiksaan / kegiatan sukan dan
    penggunaan pusat sumber semasa P&P
    dibuat dan disiapkan
2. menyelia dan memantau mengikut
    waktu yang ditetapkan.
GPK
GKMP

Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Penolong Kanan mengarahkan GKMP melaksanakan segala arahan dan tugasan yang diberikan oleh pengetua dari semasa ke semasa
Bertanggungjawab:
1. melaksanakan segala arahan dan
    tugasan yang diberi oleh pengetua.
2. memastikan segala arahan diikuti dan
   Dipatuhi
GPK
GKMP
Ketua Panitia
Guru Mata PelajaranPanduan dan Bidang Tugas Panitia Matapelajaran

Asas Penubuhan  Panitia Mata pelajaran

1.       Pekeliling SPI Bil 4/98 menyatakan panitia mata pelajaran ialah
·          Guru-guru yang terlibat dalam mengajar matapelajaran yang sama
·         Guru –guru perlu bekerjasama dan saling membantu dan berkongsi fikiran, pengalaman dan kepakaran
·         Medan untuk guru-guru mencari penyelesaian masalah pembelajaran, motivasi, sikap dan tabiat belajar murid

2.       Tujuan Penubuhan panitia
·         Membaiki dan meningkatkan mutu dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran
·         Berusaha mendapat strategi mengajar yang inovatif dan yang boleh mendorong serta menggerakkan kecenderungan pelajar terhadap pembelajaran
·         Membaiki prestasi murid dalam peperiksaan bagi mata pelajaran berkenaan berpandukan strategi yang ditunjukkan dalam rancangan akademik sekolah
·         Mesujudkan semangat bekerjasama antara panitia mata pelajaran dengan persatuan atau kelab akademik

Peranan Panitia Matapelajaran
1.       Memperolehi sukatan matapelajaran yang terbaru untuk kegunaan ahlinya.
2.       Menyediakan rancangan mengajar selaras untuk penggal-penggal persekolahan
3.       Memilih dan mencadangkan buku teks kepada pentadbir
4.       Memilih dan mencadangkan buku rujukan atau buku bacaan tambahan untuk kegunaan pelajar dan guru kepada Pusat Sumber
5.       Menyelaras ujian dan peperiksaan dan menubuhkan bank soalan
6.       Mengkaji dan menganalisis keputusan peperiksaan
7.       Mengadakan mesyuarat secara berkala dan pertemuan ‘ad hoc’ jika perlu
8.       Bertukar pengalaman
9.       Mewujudkan semangat saling bekerjasama dengan kelab dan persatuan
10.    Bekerjasama dengan panatia lain
11.    Melantik setiausaha menyediakan minit
12.    Menyelenggarakan fail panitia dan semua minit, laporan mesyuarat, surat-menyurat, serta rekod berkaitan.

Struktur dan Organisasi Panitia
1.       Panitia mata palajaran ialah
·         Badan ikhtisas
·         Dianggotai semua guru matapelajaran berkenaan
·         Dipimpin oleh guru yang dilantik oleh Pengetua/Gurubesar

2.       Mesyuarat Panitia
a.       Bilangan Mesyuarat
·         Diadakan sekurang-kurangnya 4 kali setahun
·         Perjumpaan dalam kelompok kecil boleh diadakan dari semasa ke semasa

b.       Masa dan agenda
i.           Mesyuarat Pertama (Disember)
·         Diadakan selepas mesyuarat guru
·         Agenda membincangkan :
-          Dasar kurikulum
-          Rancangan pelajaran
-          Buku persediaan mengajar
-          Perancangan stratedik/taktikal/ operasi
-          Aktiviti tahunan dan belanjawan
-          Prosuder pembelian dan pengurusan stok
-          Perlaksanaan Head Count
-          Pencerapan hasil kerja pelajar baru/buku latihan
-          Menentukan jenis latihan dan bilangan latihan
-          Takwim peperiksaan dan penyediaan soalan
-          Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran (KBKK)
-          Hal-hal lain

ii.          Mesyuarat Kedua  (Disember- Januari)
·         Diadakan selepas keputusan UPSR/PMR diumumkan
·         Agenda membincangkan :
-          Analisa keputusan Peperiksaan UPSR/PMR
-          Head Count berkaitan
-          Merancang Program Panitia
-          Hal-hal lain

iii.        Mesyuarat Ketiga (Jun)
·         Diadakan selepas Peperiksaan Pertengahan tahun
·         Agenda membincangkan :
-          Analisa peperiksaan pertengahan tahun
-          Menyemak perlaksanaan program (menilai kekuatan dan kelemahan)
-          Tindakan susulan ke atas program yang dijalankan
-          Laporan perjumpaan kecil atau maklumat dari panitia daerah (jika ada)
-          Hal-hal lain

iv.        Mesyuarat keempat(Oktober)
·         Diadakan sebelum akhir tahun
·         Agenda membincangkan :
-          Kajian semula semua program
-          Perancangan tahun berikutnya:
i.                     Cadangan agihan jadual waktu
ii.                    Anggaran perbelanjaan
iii.                  Struktur organisasi panitia
-          Hal-hal lain

v.         Mesyuarat Tambahan atau ‘Adhoc’
·         Diadakan pada bila-bila masa sesuai jika berlaku hal-hal yang perlu dilaksanakan segera
·         Boleh juga diadakan untuk melaksanakan suatu program besar seperti minggu matapelajaran, keraian berkaitan panitia, seminar dan perkhemahan ilmiah, dan seumpamanya
·         Agenda membincangkan :
-          Objektif program
-          Agihan tugas
-          Perancangan kewangan
-          Aktiviti-aktiviti dilaksanakan
-          Hal-hal lain

2.             OBJEKTIF KETUA PANITIA

2.1.              OBJEKTIF UMUM
2.1.1           Menyelaras kegiatan pengajaran dan pembelajaran panitia masing-masing.
2.1.2           Mempertingkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran di dalam panitia.
2.1.3           Meningkatkan pengurusan dan pentadbiran panitia dan kerjasama dengan panitia lain.
2.1.4           Membangunkan kemahiran R & D di dalam panitianya.

2.2.              OBJEKTIF KHAS
2.2.1       Mewujudkan satu sistem kawalan dan penyelenggaraan kurikulum yang berkesan.
2.2.2       Untuk menimbulkan rasa kesedaran dan tanggungjawab dalam kalangan guru tentang perlunya
                  penyelarasan kurikulum dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
1.2.3          Untuk melahirkan guru-guru  yang cekap, dedikasi dan bertanggungjawab bagi menghasilkan prestasi yang tinggi dan mencapai objektif mata pelajaran.
2.2.4       Merealisasikan hala tuju mata pelajaran  
(i)                   Lulus 100%   mata pelajaran  PMR dan SPM
(ii)                 Lulus 100% dalam mata pelajaran  Sains  Tulen  SMA
(iii)                Memastikan prestasi setiap mata pelajaran adalah berkualiti untuk mencapai target cemerlang.
(iv)                Memastikan semua pelajar dapat menguasai semua konstruk / elemen dalam pentaksiran matapelajaran
(v)                 Meningkatkan kemahiran  pelajar dalam pelbagai kemahiran berkaitan matapelajaran

 

AHLI JAWATANKUASA PANITIA


Pengerusi                              :               Ketua Panitia
Naib Pengerusi                      :              Ketua Panitia Menengah Rendah
Setiausaha                             :               Guru (dilantik secara bergilir-gilir di kalangan Ahli Panitia)
Ahli                                         :               Semua Guru Mata Pelajaran

KURIKULUM
a.           Mendapatkan sukatan pelajaran terkini
b.          Penyediaan rancangan pengajaran tahunan
c.          Penyediaan rancangan pengajaran bersama
d.          Kepelbagaian pengajaran dan pembelajaran
e.          Kepelbagai teknik mengajar
f.           Kepelbagian program pengayaan dan pemulihan
g.          Penggunaan BBM dalam P & P
h.          Meningkatkan koleksi BBM hasilan panitia
i.            Memperbanyakkan koleksi BBM yang dibeli
j.            Menyelaras soalan ujian bulanan
k.          Menyelaras soalan peperiksaan penggal
l.            Post mortem dan tindakan susulan peperiksaan
m.        Menyemak buku latihan pelajar
n.          Memberi kursus dalaman
o.          Bimbingan untuk ahli panitia baru
p.          Pelaksanaan program khas kemahiran belajar
q.          Penyelarasan dan pemantauan PEKA sains.

PENGURUSAN
a.           Pemilihan buku teks dan rujukan
b.          Pencerapan (Sekolah Gred B)
c.          Mesyuarat panitia sekurang-kurangnya 3 kali setahun
d.          Pengajaran berpasukan (team teaching)
e.          Mengadakan kursus dalaman
f.           Guru ganti inter-panitia (jangka panjang)
g.          Pemantauan aktiviti panitia
h.          Mengadakan mesyuarat berkala dan “post-mortem”
i.            Penyediaan anggaran belanjawan tahunan
j.            Pengawalan stok dan iventori (Sekolah Gred B )
k.          Penyeliaan PBS
l.            Membantu penyeliaan pengurusan makmal/bengkel

KO-KURIKULUM
       i.          Melaksanakan program/aktiviti persatuan berasas akademik
     ii.          Menyertai pertandingan berkaitan panitia
    iii.          Program lawatan sambil belajar
    iv.          Membantu persatuan berasaskan akademik dalam kepakaran ikhtisas
     v.          Bekerjasama dengan persatuan-persatuan lain di sekolah
    vi.          Mengadakan Bulan/minggu/hari matapelajaran

TUGAS-TUGAS LAIN
i.            Mewujudkan kerjasama dengan PKG, PPD dan Pusat Sumber Pendidikan Negeri
ii.          Mewujudkan kerjasama dengan Ketua Panitia di SMK yang lain
       i.          Mengemaskini data bilik gerakan sekolah
     ii.          Senarai Semak Tahunan Ketua Panitia
    iii.          Mewujudkan/mengemaskini laman Web Sains
    iv.          Penyediaan dan pengawalan belanjawan
     v.          Pengawalan stok dan iventori
    vi.          Penyeliaan kerja-kerja kursus pelajar

KO-KURIKULUM
i.            Melaksanakan program/aktiviti persatuan berasas akademik
ii.          Menyertai pertandingan berkaitan panitia
iii.         Program lawatan sambil belajar
iv.         Membantu persatuan berasaskan akademik dalam kepakaran ikhtisas
v.          Bekerjasama dengan persatuan-persatuan lain di sekolah

TUGAS-TUGAS LAIN
i.           Mewujudkan kerjasama dengan PKG, PPD dan Pusat Sumber Pendidikan Negeri
ii.          Mewujudkan kerjasama dengan Ketua Panitia di SMK dan SABK yang lain
iii.        Mengemaskini data bilik pengurusan matapelajaran (bengkel/makmal/makmal bahasa/bilik amalan moral dan bilik berkaitan
iv.        Senarai Semak Tahunan Ketua Panitia