CIRI-CIRI PEMIMPIN BAIK

Dipetik daripada : 
http://ppdmanjung.edu.my

Ciri-ciri Pemimpin yang baik
Ditulis oleh miordarulikram
Rabu, 06 Oktober 2010 11:16 -

Kejayaan sesebuah organisasi bergantung ke atas prestasi kolektif pentadbirnya, iaitu orang yang mengarah kerja dan memimpin kakitangan keseluruhannya. Pemimpin (atau Ketua Jabatan) secara bersendirian mesti mendapatkan kerjasama secara sukarela daripada rakan sejawatnya kerana proses kepimpinan memang melibatkan dua orang atau lebih. Seorang daripadanya cuba membimbing dan mendorong yang lain dalam usaha mencapai matlamat sistem. Dalam proses perhubungan Ketua Jabatan dan kakitangan, terdapat banyak aspek  yang perlu diberi perhatian.
        
         Misalnya, bagaimanakah seorang Ketua Jabatan mempengaruhi tingkah laku kakitangan supaya dapat menghasilkan output yang sempurna. Sebagai contoh dalam situasi sekolah misalnya, pengetua/guru besar dan guru-guru berusaha melahirkan pelajar yang sempurna dari segi mental, fizikal, rohani dan jasmani. Seorang pengetua/guru besar mesti mempunyai ciri-ciri kepimpinan, agar mendapat kerjasama dan diterima oleh semua kakitangan di sekolah.

       Apabila seseorang itu berjaya memimpin, ini bermakna dia berjaya mempengaruhi  anggota-anggota yang lain di dalam organisasi itu. Kebolehan mempengaruhi bergantung kepada unsur yang penting iaitu kuasa yang ada pada seseorang itu. Mengikut Dr Robiah Sidin (1988), dalam bukunya ‘Asas Pentadbiran Pendidikan’, beliau menegaskan bahawa  secara umumnya ada dua jenis kuasa yang boleh dipegang oleh seseorang pemimpin itu.
      
              Pertama, kuasa yang datang dengan jawatannya di dalam organisasi itu dan kedua, kuasa yang berpunca daripada keadaan dirinya sendiri atau kuasa individu. Kuasa yang bersangkut paut dengan jawatan adalah penting kerana memberi kepercayaan kepada anggota-anggotanya. Walaubagaimanapun untuk seseorang itu kekal menjadi pemimpin dia  mesti juga mempunyai kuasa yang berunsurkan kebolehan tersendirinya. Ini termasuklah:

1. Mentaliti
- Kebijaksanaan atau kebolehan membuat perhitungan yang jauh
   sebelum bertindak dengan menilai antara yang baik dan buruk
   berdasarkan pertimbangan ilmu dan pengalaman.
- Keberanian atau kesungguhan serta kesanggupan menghadapi
   cabaran dan masalah  serta risiko, baik yang berpunca dari luar
   diri atau dalam diri sendiri.
- Mempunyai inisiatif atau tindakan yang dimulakan sendiri tanpa
   menunggu orang lain datang kepadanya  minta bertindak.
- Mempunyai kreativiti sendiri, terutamanya dalam menyelesaikan
   masalah-masalah yang  wujud dalam organisasi.

2. Kemasyarakatan
- Kesediaan memberi dan menerima pendapat.
- Sikap positif dan terbuka.
- Daya penggerak dan semangat juang yang kuat.
- Kebolehan berkomunikasi secara berkesan.

3. Moraliti
- Mempunyai disiplin diri yang unggul.
- Kebersihan jiwa terutamanya dari segi keadilah, amanah,
   ketenangan, kesabaran,keteguhan pendirian dan
   ketahanan diri.
- Iman yang teguh, terutama orang yang beragama Islam.

            Antara ketiga-tiga ciri yang dinyatakan, moraliti adalah yang terpenting untuk menilai seseorang pemimpin sama ada baik atau buruk, berkesan atau tidak, boleh bertahan lama atau tidak.

           Pemimpin memerlukan juga sikap tertentu untuk mempengaruhi orang lain. Perkara yang paling penting ialah pemimpin harus mempunyai pengertian dan tanggapan yang tajam terhadap individu-individu yang saling berurusan dengannya. Selain daripada itu seorang pemimpin juga harus mempunyai:

- Empati; iaitu kebolehan untuk memahami perasaan orang lain dan
  bersimpati.

- Kesedaran; akan kelemahan dan kekuatan dirinya sendiri. Sedar
   tentang bagaimanakah dirinya dianggap  oleh orang lain.
   Hanya apabila ini berlaku maka barulah kepercayaan
   kebolehan dirinya akan timbul.

- Kebolehan: untuk melihat secara objektif akan masalah-masalah
  dan tingkah laku anggota-anggota lain. Pemimpin harus bersikap
  adil boleh memberi analisa yang adil dan tidak emosional.

          Selain itu, sekiranya seseorang itu ingin menjadi pemimpin yang baik, dia hendaklah  mengamalkan perkara-perkara yang diketahui, dilihat dan diterima sebagai baik:

- Seseorang pemimpin harus bersedia untuk belajar dari siapa
  sekalipun apa yang dia tidak tahu kerana kepimpinan itu sesuatu
  yang boleh terus menerus dipelajari dari latihan dan pengalaman.

- Seseorang pemimpin mesti berani memberi jawapan yang tegas
   kepada sesuatu yang difikirkan baik atau  tidak baik kepada
   organisasinya.

- Seseorang pemimpin yang baik berupaya memudahkan semua
   kerja, dengan  menjadikannya kerja-kerja biasa yang boleh
   dilakukan oleh kebanyakan orang bawahannya dan tidak
   memerlukan pakar khusus.

- Seorang pemimpin yang baik mempunyai perhubungan baik
  dengan orang-orang bawahannya. Dia mengenali mereka
  sebagai individu-individu yang mempunyai keistimewaan
  tersendiri. Pada kebiasaannya, pemimpin yang baik jarang
  berkasar dengan orang-orang bawahannya.

- Seseorang pemimpin yang baik pandai membahagikan masa.
  Dia tahu bila masa  bertugas dan bila masa di   luar tugas dan
  bertindak bersesuaian dengan keadaan. Pemimpin yang tidak
  cekap selalu merasa runsing dan bimbang dengan hal-hal
  tugas di mana juga dia  berada.

- Dalam sesebuah organisasi terdapat pelbagai jenis manusia:
  ada yang malas, ada yang  rajin dan ada yang  boleh diharap
  serta ada yang tidak boleh diharap. Seorang pemimpin yang
  bijak tidak lemah semangat dengan keadaan ini. Dia
  menerima hakikat sedemikian dan menggunakan
  sebaik-baiknya apa yang ada.

- Seorang Pemimpin yang baik tahu dan mahu berbincang
  dengan orang-orang bawahannya mengenai sesuatu
  hal yang dia sendiri tidak pasti. Dia tidak hanya pandai
  mengeluarkan arahan saja.

- Seorang pemimpin yang baik mempunyai banyak pengetahuan
  dan pengalaman mengenai tugas dan manusia.

- Seorang pemimpin yang baik pandai memperkembangkan
   kebolehan bekerja orang  bawahannya. Dia tahu
   mengagihkan tugas kepada mereka.

- Seorang pemimpin yang bijak tidak sekali-kali lemah
   semangat dan cepat mengaku kalah apabila berdepan dengan
   sesuatu masalah. Kalau masalah tidak dapat diselesaikan
   dengan satu cara, dia menggunakan cara lain. Dia sentiasa
   bersikap positif.

          Melalui perbincangan mengenai ciri-ciri pemimpin berkesan di atas, beberapa kesimpulan dapat dibuat. Diantaranya ialah kepimpinan ialah perlakuan seseorang yang boleh menggerakkan orang lain untuk berfikir, merasa, bertindak dengan cara-cara tertentu. Dalam hal ini seorang pemimpin harus mengetahui keperluan dan motif orang-orang yang berkerja dengannya dan harus menitikberatkan pencapaian matlamat kumpulan. Dia juga harus  berjaya mengekalkan kekuatan yang ada pada kumpulannya untuk menyelesaikan masalah
dan mencapai matlamat masa depan.

        Seseorang pemimpin boleh menonjolkan kepimpinannya hanya melalui penglibatannya dalam kumpulan. Dalam kumpulan pula kekerapan interaksi bersama kakitangan membolehkan keberkesanan kepimpinannya. Kalau seorang pemimpin sentiasa “bersembunyi” dalam biliknya dan tidak mempunyai masa untuk berinteraksi dengan kakitangannya, maka kepimpinannya kurang berkesan.

        Kepimpinan bukan bergantung sepenuhnya kepada jawatan. Status jawatan yang disandanghanya satu daripada punca potensi kepimpinan. Kejayaan kepimpinan adalah fungsi  kedua-dua kuasa formal melalui jawatan dan penerimaan orang-orang bawahan secara tidak formal yang bukan kerana jawatan.